Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2021

Kilometrikorvaukset 2021
Päivärahat ja ateriakorvaukset 2021

Verovapaat Kilometrikorvaukset 2021

 Verovapaat matkakustannusten korvaukset edellyttävät, että kyseessä on työmatka.  Kodin ja työpaikan väliset matkat eivät ole työmatkoja.

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.  Näistä matkoista voit vaatia verovähennyksen omaveron kautta henkilökohtaisella veroilmoituksella.

Kilometrikorvaukset – palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkakustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä
auto 44 senttiä kilometriltä, jota korotetaan
– 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
– 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
– 22 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
– 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
– 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
– 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene, enintään 50 hv 76 senttiä kilometriltä
moottorivene, yli 50 hv 110 senttiä kilometriltä
moottorikelkka 104 senttiä kilometriltä
mönkijä 98 senttiä kilometriltä
moottoripyörä 33 senttiä kilometriltä
mopo 18 senttiä kilometriltä
muu kulkuneuvo 10 senttiä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 senttiä kilometriltä.

Päivärahat ja ateriakorvaukset 2021

Edellytykset verovapaiden päivärahojen maksamiselle

Työmatka – tilapäinen matka varsinaisen työpaikan ulkopuolelle

Verovapaita päivärahoja voidaan maksaa työmatkan kestoajasta riippuen verohallinnon päätöksen mukaisesti.   Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle.  Mikäli palkansaajalla ei ole työn luonteen vuoksi varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.  Kodin ja työpaikan välinen matka ei ole tällainen työmatka.

Erityisen työntekemispaikan etäisyys

Päivärahalla tarkoitetaan matkakustannusten korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta.  Verovapaita päivärahoja voidaan maksaa edellyttäen, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasttai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty.  Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

12 § Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika

2021 Päivärahan enimmäismäärä
euro

2020 Päivärahan enimmäismäärä
euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha)

20

20
yli 10 tuntia (kokopäiväraha)

44

43
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

– vähintään 2 tunnilla

20

20
– yli 6 tunnilla

44

43

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ulkomaan päivärahat 2021

Ateriakorvaukset

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä 2021 on 11 euroa.
Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 22 euroa.

Tässä käyttöösi excel -matkalaskupohja: 2021 Matkalaskupohja – selite pidennetty

Lue lisää –  Matkakuluvähennykset kodin ja työpaika välisistä matkoista

Lue lisää –  Luontoisedut 2021