Verkkokauppa EU-maiden kuluttajille helpottuu 1.7.2021

Verkkokauppa on yleistynyt viime vuosina hurjaa vauhtia.  Ulkomailta tilaaminen etenkin kuluttajapuolella on ollut pitkään nykypäivää. Koronakriisi on entisestään vahvistanut olemassa olevaa trendiä.   Isot toimijat kuten Amazon, Zalando, ym. verkkokauppajätit ovat tuttuja ostopaikkoja monille suomalaisille kuluttajille.

Miksi sitten Suomalaiset pienyritykset eivät ole verkkokaupoillaan lähteneet valloittamaan edes naapurimaita?

Verkkokauppa nykyisin 
Verkkokauppa 1.7.2021
Tavaroiden myynnit ostajalle (ei kuljetusta) EU:n sisällä 
Kaukomyynti – verkkokauppa, myynti (kuljetus) toiseen EU-maahan kuluttajalle 
Kaukomyynti 1.7.2021 alkaen 10.000 euroon asti – myyjämaan arvonlisäverolla
Myyjän rekisteröityminen 
Verkkokauppa: markkinapaikat ja sähköiset alustat

Rekisteröitymien arvonlisäveron erityisjärjestelmään (OSS)
Arvonlisäverotuksen tulevaisuus

 

Verkkokauppa nykyisin

Alv-rekisteröinti jokaiseen ostajan sijaintivaltioon

Lähtökohtaisesti verkkokaupassa arvonlisävero maksetaan ostajana toimivan kuluttajan sijaintivaltioon.  Tämä on merkinnyt sitä, että verkkokauppamyyjän on pitänyt rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi jokaiseen ostajan maahan, antaa arvonlisäveroilmoitukset, hoitaa kirjanpito ja maksaa jokaiselle ostajan maalle erikseen kyseisen valtion myynnin arvonlisävero.

 

Verkkokauppa 1.7.2021

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä OSS

Verokkokauppa EU-alueella tulee helpottumaan merkittävästi, kun arvonlisäveron erityisjärjestelmä OSS tulee voimaan.  Jatkossa myynnin arvonlisävero voidaan ilmoittaa ja maksaa myyjän tunnistautumisjäsenvaltion (käytännössä kotivaltion) kautta.  Verkkokauppiaan ei siten enää tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi erikseen jokaiseen EU-valtioon, johon sijoittautuneille kuluttajille se myy tuotteitaan.

Yrityksen joka haluaa ottaa käyttöön erityisjärjestelmän, on tehtävä rekisteröitymisilmoitus sähköisesti OmaVerossa. Erityisjärjestelmään kuuluviin myynteihin sovelletaan kulutusjäsenvaltion verokantaa.  Yrityksen täytyy tarkistaa esimerkiksi kulutusjäsenvaltion veroviranomaisen internetsivuilta, mitä verokantaa myytyyn palveluun sovelletaan. Omaveron  kautta tunnistamisjäsenvaltio välittää yrityksen arvonlisäveroilmoitukset kulutus- ja sijoittautumisjäsenvaltioille sekä maksetut arvonlisäverot kulutusjäsenvaltioille.

Tämän myötä kynnys verkkokauppojen perustamiselle ja myyntien laajentamiselle kuluttajakaupassa muihin EU-maihin madaltuu.   Järjestelmä tulee vähentämään merkittävästi myös yritysten kustannuksia, kun enää ei tarvitse rekisteröityä jokaiseen ostajan maahan.

 

Tavaroiden myynnit ostajalle (ei kuljetusta)

EU:n sisällä – tavaran luovutusvaltion alv

Pääsääntöisesti tavarakaupan arvonlisäverokäsittelyä määritettäessä ratkaisevaa on tavaran liike.  Tavarakaupassa myyntimaa määräytyy pääsääntöisesti tavaran luovutuspaikan tai kuljetuksen alkamispaikan mukaan.  Tavaran myyntimaata määritettäessä sillä ei ole merkitystä, mihin maahan myyjä tai ostaja ovat sijoittautuneet.

Riippumatta siitä, onko kyseessä tavaroiden myynti kuluttajalle vai elinkeinonharjoittajalle – jos tavaran myyntiin ei liity kuljetusta – tavara on myyty siinä maassa, jossa se luovutetaan ostajalle.

Suomalainen yritys myy luovutushetkellä Ruotsissa olevan tavaran Ruotsissa olevalle ostajalle.  Myyntiin ei liity kuljetusta.  Myyntimaa on Ruotsi.  Myynnistä maksetaan Ruotsin säännösten mukaisesti arvonlisävero.  Myyjän tulee selvittää, onko hänen rekisteröidyttävä Ruotsissa arvonlisäverovelvolliseksi.

Jos esimerkin tapauksessa tavara olisi Suomessa, kun se luovutetaan Ruotsalaiselle ostajalle, kyse olisi Suomessa tapahtuneesta myynnistä.  Myyntimaa on Suomi.  Suomalainen yritys laskuttaa ruotsalaista ostajaa Suomen arvonlisäveron sisältävällä laskulla.

 

Kaukomyynti – verkkokauppa, myynti toiseen EU-maahan kuluttajalle

Kuluttajan sijoittautumisvaltion alv

Kaukomyynnissä (esim. verkkokauppa, postimyynti) on kyse tavaran myynnistä toiseen EU-jäsenvaltioon yksityishenkilölle tai kuluttajan asemassa olevalle ostajalle. Kuluttajan asemassa olevina pidetään mm. yksityishenkilöitä, oikeushenkilöitä, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia sekä elinkeinonharjoittajia, jotka eivät ole alv-velvollisia.  Kaukomyynnissä myyjä huolehtii tavaran toimittamisesta kuluttajalle toiseen EU-maahan.  Pääsääntöisesti kaukomyynti verotetaan määränpäämaassa, eli siinä maassa mihin ostaja on sijoittautunut.

Kun suomalainen Verkkokauppa myy Suomessa olevasta verkkokaupastaan tavaran Ruotsalaiselle kuluttajalle ja toimittaa tavaran Suomesta Ruotsiin, myynnistä maksetaan pääsääntöisesti ostajan sijoittumisvaltion eli Ruotsin alv.

 

Kaukomyynti – verkkokauppa  1.7.2021 alkaen

10.000 euroon asti   myyjämaan arvonlisäverolla

Tällä hetkellä vähäistä kaukomyyntiä harjoittavalle verkkokauppiaalle on EU:n jäsenvaltioissa määritelty kaukomyynnille maakohtaiset euromääräiset raja-arvot.  Jos myynti kyseiseen ostajan EU-maahan on alittanut tämän valtion määräämän euromääräisen raja-arvon, verkkokauppa on voinut myydä tavaran oman valtionsa arvonlisäverolla.

1.7.2021 alkaen kaukomyynnin maakohtaiset raja-arvot poistuvat.   Tilalle tulee yksi koko EU:n kattava 10.000 euron kaukomyynnin raja-arvo. Pääsääntönä on, että kaukomyynti verotetaan siinä maassa missä kuluttaja sijaitsee. Poikkeuksellisesti kaukomyynti kuluttajille voi kuitenkin tapahtua 10.000 euroon asti myyjämaan arvonlisäverolla.

Esim. Suomalainen verkkokauppa, jonka vuotuiset verkkokauppamyynnit Ruotsiin ovat 5000 euroa, voi halutessaan maksaa myynnistään Suomen arvonlisäveron ja ilmoittaa myynnin kotimaan myyntinään Suomen arvonlisäveroilmoituksella.

Myyjän rekisteröityminen

OSS -järjestelmään rekisteröityminen on vapaaehtoista.  Kuitenkin myynnin arvon ylittäessä 10.000 euroa, myyjän tulee rekisteröityä erityisjärjestelmään tai vaihtoehtoisesti normaalisti arvonlisäverovelvolliseksi kuluttajan sijaintivaltioon.  Rekisteröityminen on mahdollista vapaaehtoisesti jo ennen kuin 10.000 euron raja-arvo ylittyy.

Vapaaehtoinen hakeutuminen voi olla perusteltua, jos kohdemaan arvonlisäverokanta kyseisille tuotteille on alhaisempi kuin Suomessa sovellettava verokanta. Rekisteröitymällä kohdemaahan yritys saa myytyä tuotteitaan samalla verokannalla kuin paikallisetkin yritykset. Joissakin maissa tiettyjä tuotteita voi myydä jopa kokonaan ilman arvonlisäveroa, jolloin rekisteröitymisestä etu on merkittävä.

Verkkokauppa: markkinapaikat ja sähköiset alustat

Sähköisellä markkinapaikalla tarkoitetaan alustoja, jotka toimivat internetissä.  Verkkokauppa ei myy tuotteitaan itse kontaktoimalla mahdollisia asiakkaitaan.  Sähköinen markkinapaikka kerää omille sivuilleen muita yrityksiä ja myy tämän markkinapaikan kautta yritysten palveluita tai tavaroita.

Markkinapaikka kerää siihen osallistuville yrityksille asiakkaita ja saa siitä korvauksen komissiona sinne osallistuvien yritysten kokonaismyynnistä.  Markkinapaikan asema 1.7.2021 tulee muuttumaan.

Kumpi maksaa kaukomyynnin arvonlisäveron – markkinapaikka vai alkuperäinen myyjä?

Sähköinen markkinapaikka toimii myyjänä ts. tilittää arvonlisäveron silloin, kun myyjä ei ole sijoittautunut EU:n alueelle sekä myös silloin, kun tavara on maahantuotu EU:hun ja tavaroiden kappalekohtainen arvo ylittää 150 euroa.

Rekisteröityminen  (OSS)

Rekisteröityminen arvonlisäveron erityisjärjestelmän (OSS) on vapaaehtoista. Rekisteröintihakemuksen voi tehdä Suomessa Omaverossa.  Hakemuksen One Stop Shop -järjestelmään voi tehdä ennakkoon 3 kuukautta ennen järjestelmän käyttöönottoa eli 1.4.2021 alkaen.  Rekisteröinti alkaa kuitenkin vasta siitä päivästä, kun järjestelmä otetaan käyttöön.   EU:n ulkopuolinen yritys, joka haluaa käyttää tätä järjestelmää voi valita missä EU:n valtiossa tunnistautuu ja minkä maan erityisjärjestelmän kautta ilmoittaa tietojaan. Maksut tapahtuvat tunnistautumisvaltion valuutan mukaan.

Edelleen yritys voi rekisteröityä alv-velvolliseksi jokaisessa maassa, joissa kuluttajat ovat ostaneet erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia palveluita tai tavaroita.  Yritykselle tämä voi olla järkevää, mikäli tällä on kulutusvaltiossa arvonlisäverotuksessa vähennettäviä ostoja, jolloin hankintoihin liittyvät ostovähennykset saadaan vähennettyä nopeasti. OSS:in kautta arvonlisäveron ostovähennyksiä ei voi tehdä.

Arvolisäverotuksen tulevaisuus

Viime vuosina kansainvälistä arvonlisäverotusta on vähitellen uudistettu yksinkertaisempaan suuntaan.  2018 otettiin käyttöön Mini One Stop Shop, joka yksinkertaisti sähköisten palvelujen kauppaa B2C-kaupassa.  2019 tulivat Quick fixes B2B tavarakaupan yksinkertaistukset. 1.7.2021 Mini One Stop Shop laajenee koskemaan myös tavarakauppaa (verkkokauppa) ja muita palveluita, käyttöön otetaan One Stop Shop.  Lopullisessa arvonlisäverojärjestelmässä tähdätään siihen, että enää ei anneta B2B kaupassa yhteenvetoilmoituksia.  Tavoitteena on, että lopullisessa alv-järjestelmässä myyjä ilmoittaisi yhteisömyyntien arvonlisäveron myyjän kotipaikan maassa, mutta myyntimaa olisi kuljetuksen määränpäävaltio.  Tuolloin luovuttaisiin käsitteistä yhteisöhankinta ja yhteisömyynti.

 

Lue lisää:

Kuva: Tavarakaupan arvonlisäverotus

MOSS -Kuluttajille myydyt tele- lähetys ja sähköiset palvelut

Tavaran vienti Ahvenanmaalle

Veroton matkailijamyynti – ohjeet myyjälle

Unionitavaroiden vienti EU-maiden ulkopuolelle

Kaukomyyntisäännöstä ei sovelleta..

Valmisteveron alaiset tavarat kuten alkoholi, tupakka, nestemäiset polttoaineet

Tavaroiden maahantuonti ja uusi tuontijärjestelmä