Tulonhankkimisvähennykset ja etätyöskentelyn kulut 2020

Kaavamainen tulonhankkimisvähennys 750 euroa vuodelta 2020

Palkansaajan työhuonevähennys 2020
-Kaavamainen työhuonevähennys
-Todellisten kulujen mukainen työhuonevähennys

Erikseen vähennettävät tulonhankkimiskulut

Kaavamainen tulonhankkimisvähennys 750 euroa vuodelta 2020

Tulonhankkimisvähennys kaavamaisena ei välttämättä riitä kattamaan vuoden 2020 todellisia tulonhankkimiskuluja.  Koronavirusepidemia on aiheuttanut monille suuriakin kertaluontoisia kuluja mm. etätöiden järestämiseksi kotioloihin.   Nyt kannattaa perehtyä hyväksyttäviin tulonhankkimiskuluihin, mikäli haluat vaatia kaavamaista suurempaa vähennystä verotukseesi.  Verohallinto antaa kaavamaisen tulonhankkimisvähennyksen aina viran puolesta.  Tulonhankkimisvähennys ei edellytä, että palkansaajalle olisi todellisuudessa aiheutunut palkkatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita menoja.   Mikäli kaikki todelliset vuotuiset tulonhankkimiskulut ylittävät kiinteänsuuruisen vähennyksen määrän, kannattaa tulonhankkimiskuluja vaatia verotuksessa erikseen.  Tulonhankkimiskuluvähennyksen piiriin kuuluvat seuraavat vähennykset:

 • ammattikirjallisuuden hankinnasta työn edellyttämän ammatillisen pätevyyden tai ammattitaidon ylläpitämiseksi
 • työvälineet (työkalut, koneet ja laitteet) esim. rakennusala ja useimmat käsityöammatit  (enint. 1200 euroa  hankinta vähennetään kerralla)
 • laskutuspalveluyrityksen suroituksen saajalta perityt palkkiot
 • työhuonevähennys
 • virka- tai työpuku, kun niitä ei voi käyttää muuten kuin työtehtävissä (poliisi, pappi)
 • tietokone ja tietoliikenneyhteydet (näyttö, kaiuttimet, tulostin), jos palkansaaja käyttää konetta työssään.   Tietokoneiden vähennysoikeuden määränä voidaan pitää seuraavia prosenttiosuuksia tietokoneen hankintamenosta:
  • 0 %  – ei näyttöä tietokoneen käytöstä työssä
  • 50 % – on näyttöä tietokoneen työkäytöstä
  • 100 % – on näyttöä tietokoneen pääasiallisesta työkäytöstä.  Tietokonetta on käytetty esimerkiksi huomattavien sivutulojen hankinnassa.
   Jos tietokoneen ostohinta on 1200 euroa, hankintamenon voi vähentää kerralla. Jos tietokoneen vähennyskelpoista hankintamenoa on vähennetty vuosittain poistoina, poistamattoman hankintamenon voi vähentää kokonaan sinä verovuonna, jona poistamaton hankintameno on verovuoden alussa enintään 1200 euroa.
 • opintomatka silloin, kun matka on ollut tarpeellinen henkilöllä olevan työn tai hoidon kannalta (kongressimatka, jossa esiintynyt)
 • muuttokustannukset, jos palkansaaja työsuhteen aikana joutuu muuttamaan työnantajan määräyksestä työpaikan siirtymisen vuoksi.
 • Edustusmenot, poikkeuksellisesti esim. myyntimiehet ja edustajat voivat vähentää tarjoilut joita työnantaja ei ole korvannut.

Verohallinnon ohje tulonhankkimiskulut ansiotuloista 21.12.2020 – voimassa 1.1.2021 – toistaiseksi

Palkansaajan työhuonevähennys 2020

Mikäli palkansaaja käyttää omaa asuntoaan tai työhuonetta tulojensa hankkimiseen, hän voi vaatia kaavamaista työhuonevähennystä tai vaihtoehtoisesti todellisia asunnon kuluja vähennettäväksi verotuksessaan.  Todellisia kuluja vaadittaessa, tulee kaikki kuitit ja selvitys kuluista säilyttää.  Työhuonevähennystä on tarpeen vaatia ainoastaan, jos palkansaajan kaikki tulonhankkimiskulut ylittävät kaavamaisen 750 euron vähennyksen määrän.

Työhuonevähennyksenä vähennyskelpoisia menoja voivat olla työhuoneesta aiheutuneet todelliset vuokra-, valaistus-, lämmitys-, korjaus- ja siivouskulut sekä rakennuksen hankintamenon poisto ja kiinteistövero.  Myös työhuoneen kalusteiden, kuten työpöydän ja työtuolin, todelliset hankintamenot voivat olla vähennyskelpoisia menoja.  Vähennyskelpoista kuluista on ainoastaan  työkäyttöä vastaava osuus, joka voidaa esittää yleiskuluista esim. neiliöiden suhteessa.

Kaavamainen työhuonevähennys

Työhuonevähennys on henkilökohtainen molemmille puolisoille.  Nykyisin vähennyksen määrään ei vaikuta enää se, työskenteleekö myös puoliso kotona.  Työhuonevähennys kattaa sekä työhuoneesta että kalusteista syntyneet todelliset menot.  Palkansaaja voi saada vähennyksen vain joko todellisten kulujen mukaan laskettuna tai kaavamaisena vähennyksenä, ei molempia.

Asunnon käyttäminen tulon hankkimiseen Vähennyksen määrä
Henkilö käyttää asuntoaan jatkuvasti ja kokopäiväisesti tulojensa hankkimiseen. Tai, henkilö tekee tulojensa hankkimiseksi etätyötä asunnossaan kokopäiväisesti ja yli 50 % verovuoden työpäivien kokonaismäärästä. 900 euroa
Henkilö käyttää asuntoaan jatkuvasti, mutta vain osapäiväisesti tulojensa hankkimiseen. Tai, henkilö tekee tulojensa hankkimiseksi etätyötä asunnossaan säännöllisesti, mutta enintään 50 % verovuoden työpäivien kokonaismäärästä. 450 euroa
Henkilö käyttää asuntoaan satunnaisten tulojen hankkimiseen muissa kuin yllä mainituissa tilanteissa. Tai, henkilö  tekee etätyötä asunnossaan vain satunnaisesti. 225 euroa

 

 

 

Todellisten kulujen mukainen työhuonevähennys

Jos verovelvollinen käyttää asuntoaan tai erillistä työtilaa tulojensa hankkimiseen, tästä aiheutuneet kulut voidaan vaatia vähennettäväksi verotuksessa työhuonevähennyksenä. Vähennystä todellisten kulujen mukaan kannattaa vaatia ainakin, jos kulut ovat huomattavasti suuremmat kuin kaavamainen työhuonevähennys.   Työhuonevähennyksenä vähennyskelpoisia menoja voivat olla työhuoneesta aiheutuneet todelliset vuokra-, valaistus-, lämmitys-, korjaus- ja siivouskulut sekä rakennuksen hankintamenon poisto ja kiinteistövero.  Myös työhuoneen kalusteiden, kuten työpöydän ja työtuolin, todelliset hankintamenot voivat olla vähennyskelpoisia menoja.  Vähennyskelpoista näistä kuluista on ainoastaan  työkäyttöä vastaava osuus, joka voidaa esittää yleiskuluista esim. neiliöiden suhteessa.  Mikäli työntekijä esim. tekee asunnossaan etätöitä satunnaisesti, mutta on joutunut hankkimaan työpöydän 500 eur ja työtuolin 300 eur etätyöskentelyä varten, hänen ei kannata vaatia kaavamaista työhuonevähennystä, vaan työhuonevähennystä todellisten kulujen mukaan.  Lisäksi näihin kuluihin lasketaan sähkö-, vuokra- ym. kuluja työskentelyä vastaavalta ajalta.

Huomaa myös, että nettiliittymä, tietokone ja sen oheislaitteet eivät sisälly työhuonevähennykseen, vaan ne voidaan vähentää erikseen tulonhankkimiskuluina.

Erikseen vähennettävät tulonhankkimiskulut

Kaavamainen tulonhankkimisvähennys 750 euroa ei kata näitä kustannuksia, vaan ne saadaan vähentää erikseen:

 • Kodin ja työpaikan väliset matkakustannukset
 • Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut
 • Työttömyyskassamaksut

Lue lisää: Kodin ja työpaikan väliset matkakustannukset 2020