Riskihenkilövakuutusten verotus

Työnantajan ottamien vapaaehtoisten riskihenkilövakuutusten verotus

Yrittäjälle otettujen riskihenkilövakuutusten verotus

Osakkeenomistaja ja henkilöyhtiön osakas voi saada palkkaa omistamastaan yhtiöstä. Hän voi siten saada myös tuloverolain
69 §:ssä tarkoitettuja tai muutoin verovapaita henkilökuntaetuja omistamastaan yhtiöstä.

Osakkeenomistajalle tai osakkaalle otettu vapaaehtoinen riskihenkilövakuutus voi olla saajalleen verovapaa etu vastaavien perustein kuin palkansaajalle otettu samanlainen vakuutus.  Verovapauden edellytyksenä on aina tosiasiallinen työskentely yhtiössä.  Palkkaa ei välttämättä tarvitse nostaa työskentelystä. Vakuutuksesta saatavan edun on oltava kohtuullinen suhteessa henkilön työpanokseen.

Mikäli vakuutus ei ole verovapaa etu, vakuutuksesta saatavan edun verokohtelu ratkaistaan yhtiömuodon sekä vakuutusmaksun kirjanpitokäsittelyn ja vuosi-ilmoituksen perusteella.  Mikäli maksu on käsitelty yhtiön kirjanpidossa ja vuosi-ilmoituksella pakkana, maksu on veronalaista palkkatuloa.  Mikäli maksua ei ole käsitelty palkkana, maksun määrä on peiteltyä osinkoa.  Tuolloin maksu on veronalaista tuloa osakkeenomistajalle, mutta vähennyskelvoton meno yhtiölle.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan itselleen ottamat riskihenkilövakuutukset

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja ei voi maksaa palkkaa itselleen.  Poikkeuksellisesti  EVL 8 § 1 mom. 4 a kohdan mukaan vähennyskelpoisia menoja ovat kuitenkin vapaaehtoiset tapaturmavakuutuksen maksut.

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei siten voi, tapaturmavakuutuksen maksuja lukuun ottamatta, vähentää itselleen ottamansa riskihenkilövakuutuksen maksuja elinkeinotulostaan. Hän voi kuitenkin vähentää itselleen muulla tavoin järjestämänsä työterveyshuollon kustannuksia Verohallinnon ohjeen ”Yrittäjän työterveyshuollon kustannukset verotuksessa” mukaisesti.

Muiden kuin edellä mainittujen laissa erikseen verovapaaksi säädettyjen vapaaehtoisten riskihenkilövakuutusten maksut ovat myös elinkeino- tai maataloustulosta vähennyskelvottomia.

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2015/Tyonantajan_ottamien_vapaaehtoisten_risk(35592)#11