Osakepääoman menettäminen – rekisteri-ilmoitus kaupparekisteriin ja tervehdyttämistoimet

Osakeyhtiölain 20 luvun 23 § hallituksella on velvollisuus rekisteröidä kaupparekisteriin yhtiön osakepääoman menettäminen viipymättä.

Ilmoituksen tarkoitus on julkistaa erityisesti yhtiön sidosryhmille, kuten rahoittajille ja tavarantoimittajille, yhtiön taloudellinen tilanne.  Heidät saatetaan tätä kautta tietoisiksi yhtiön heikosta taloudellisesta tilasta ja samalla yhtiön riskipitoisuudesta sopimuskumppanina.

Rekisteri-ilmoitus  on tehtävä viipymättä – ei siis riitä arviointi pelkästään tilinpäätöshetkellä.
Pääomatilanteen arvioimiseksi yhtiön taloushallinnon tulisi olla ajan tasalla ja kuukausittain asianmukaiset jaksotukset tehtynä.

Mitä laiminlyönnistä voi seurata? Laiminlyönnistä voi seurata vahingonkorvausvastuu. Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja voi joutua korvaamaan lain rikkomisesta mahdollisesti aiheutuneen vahingon. Vahinkoa saattaa aiheutua esimerkiksi siten, että yhtiön rahoittaja tai tavarantoimittaja, tietämättään osakepääoman menettämisestä myöntää yhtiölle luottoa, joka sittemmin yhtiön taloudellisesta tilanteesta johtuen jää maksamatta. Käytännössä tämä vastuu on hallituksen jäsenille yhteisvastuullinen, eli yksittäinen hallituksen jäsen voi joutua maksamaan koko vahingon yksin, jos muilla hallituksen jäsenillä ei ole maksukykyä.

Liiketoiminnan tappiollisuus ei velvoita osakkeenomistajia antamaan varoja yhtiölle, jollei yhtiöjärjestyksessä ole poikkeuksellisesti muuta määrätty. Jotta yritys pääsisi kassakriisistä ohitse, järkevää on pohtia ovatko omistajat valmiita/kykeneviä sijoittamaan yritykseen lisää rahaa, jotta päästäisiin kassakriisin ohitse.

Jos maksuvaikeudet muuttuvat pysyväksi maksukyvyttömyydeksi, on yrityksen hakeuduttava konkurssiin. Painetta konkurssiin hakeutumiseen tuo se, että maksukyvyttömän yhtiön toiminnan jatkaminen (ja velkojen lisääminen) voidaan katsoa rikoslain tarkoittamaksi velallisen epärehellisyydeksi. Tällöin vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistus voidaan kohdistaa yhtiön puolesta toimineisiin tahoihin henkilökohtaisesti.  Kovin pitkään ei siis kannata jäädä odottelemaan että joku velkojista hakisi yhtiön konkurssiin.