Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa muuttuvat 1.1.2013

Euroopan unionin (EU) laskutusdirektiivi 2010/45/EU sisältää muutoksia laskun antovelvollisuuteen, laskun sisältöön, sähköisen laskutuksen edellytyksiin sekä laskujen tallentamista koskeviin säännöksiin. Laskutusdirektiivissä on säännökset siitä,minkä EU-maan säännöksiä sovelletaan laskutukseen.  Lisäksi direktiivillä tarkistetaan tavaroiden yhteisömyyntien ja -hankintojen verosaatavan syntymisajankohtaa sekä valuutan muuntoa koskevia säännöksiä.

Laskutukseen tulevat seuraavat muutokset:

  1. Arvonlisäverolaissa säädetään milloin laskutukseen sovelletaan Suomen säännöksiä. >> Jos myyntimaa on Suomi, sovelletaan Suomen säännöksiä laskutuksessa.
  2. Tavaroiden yhteisömyyntejä koskevista ennakkomaksuista ei ole enää velvollisuutta antaa laskua. >> Näistä myynneistä on annettava lasku viimeistään tavaroiden toimituksen tapahduttua.
  3. Lasku arvonlisäverolain tietosisältävaatimusten mukaisesti on annettava myös eräistä toisessa EU-maassa tapahtuvista myynneistä jotka ovat Suomessa verottomia. >> Yhteisömyynnit toiseen EU -maahan, kansainväliseen kauppaan liittyvien tavaroiden ja palvelujen myynti jne.
  4. Laskun antamiselle määräaika.  >> Tavaroiden yhteisömyynneistä on annettava lasku tavaran toimituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. >> Jos palvelun myyntiin sovelletaan toisen EU-maan Suomen vastaavaa yleissääntöä (AVL 65 §), lasku on annettava viimeistään palvelun suorituskuukautta seuraavan kalenterikuukauden 15. päivänä. >> Lasku katsotaan annetuksi sinä ajankohtana, jona laskun laatija asettaa sen vastaanottajan saataville.
  5. Laskumerkintävaatimuksia on tarkennettu käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa, marginaaliverotusjärjestelmää sovellettaessa ja kun ostaja laatii laskun. >> ks. yleiset laskumerkinnät.
  6. Ulkomaan valuutan muunnossa euroiksi voidaan käyttää myös Euroopan keskuspankin julkaisemaa myyntikurssia.
  7. Kevennettyjä laskumerkintävaatimuksia sovellettaessa vähäarvoisen laskun yläraja nousee 400 euroon.
  8. Laskujen alkuperän aitous ja sisällön muuttumattomuus sekä luettavuus on varmistettava koko säilytysajan.

Verohallinnon ohjeeseen