Arvonlisäverotuksessa vähäisen toiminnan raja 10.000 euroa – miten huojennukseen oikeuttava liikevaihto lasketaan?

Arvonlisäverotuksessa pidetään toimintaa vähäisenä silloin, kun arvonlisäverotuksessa tarkoitettu tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa. Tällöin elinkeinonharjoittajan ei tarvitse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Yritysmuodolla ei ole vähäisen toiminnan soveltamisen kannalta merkitystä.

Arvonlisäverotuksessa tarkoitettuna liikevaihtona pidetään:

 1. tavaran myynti EU-maihin (yhteisömyynti AVL 72 a-72 c§)
 2. vientimyynti (AVL 70 §)
 3. veroton matkustajamyynti (AVL 70 b §)
 4. verottomien palvelujen myynti (AVL 71 ja 72 §)
 5. verottomien vesialusten ja niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti (AVL 58 §)
 6. vähintään neljä kertaa vuodessa ilmestyvän sanoma- tai aikakauslehden painoksen myynnit yleishyödylliselle yhteisölle (AVL 72 e §)
 7. verottomat myynnit diplomaattisille edustustoille ja kansainvälisille järjestöille (AVL 72 d §)
 8. verottomat moottoriajoneuvojen myynnit (AVL 72 e §)
 9. muiden kuin liitännäisluonteisten rahoitus- ja vakuutuspalveluiden myynnit (AVL 41 § ja 44 §)
 10. Kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset (jollei  kysymys ole AVL 30 §:ssä tarkoitetusta tilanteesta, eli tilanteesta, jossa
  verovelvollinen on vapaaehtoisesti hakeutunut kiinteistön vuokrauksesta arvonlisäverovelvolliseksi)

Muita verottomia myyntejä ei oteta huomioon, kun liikevaihtoa lasketaan.  Käytettyjen tavaroiden marginaaliverojärjestelmää sekä matkatoimistopalvelujen marginaaliverojärjestelmää sovellettaessa liikevaihtoon luetaan vain veroton osuus eli voittomarginaali ilman veron osuutta.  Saadut ennakkomaksut lasketaan sen tilikauden liikevaihtoon, jona ne on saatu.  Saaduista ennakkomaksuista tilitettävä arvonlisävero otetaan huomioon siltä tilikaudelta, jona ne on maksettu.

Liikevaihdon määrää laskettaessa ei oteta huomioon:

 1. veron osuutta
 2. metsätaloudesta saatu vastike  (huom. ei koske turpeen myyntiä, se lasketaan liikevaihtoon)
 3. kiinteistön käyttöoikeuden luovutuskesta (AVL 30 §) saatu vastike silloin, kun verovelvollinen on vapaaehtoisesti hakeutunut kiinteistön vuokrauksesta alv-velvolliseksi.
 4. käyttöomaisuuden myynnistä saatu vastike ja käyttöomaisuuden oman käytön arvo
 5. veikkausasiamiehen palkkiot
 6. verottomat tuet